Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten tussen ACM  N.V.. en de andere partij zijn deze voorwaarden van toepassing, behalve indien er door partijen uitdrukkelijk via aparte overeenkomst van wordt afgeweken. Onder andere partij dient in principe verstaan de klant of de ontvanger van de door ACM N.V. geleverde goederen/producten.

Artikel 2: Prijsoffertes

 1. De voorwaarden van de door ACM gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Een eventuele overeenkomst heeft enkel zijn uitwerking door de schriftelijke bevestiging door ACM aan de andere partij.
 3. De vermelde prijzen zijn in euro exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3: Levering

 1. Alle leveringen gebeuren franco België door ACM N.V. of de door haar aangestelde, behoudens andersluidende overeenkomst.
 2. De andere partij is verplicht de gekochte goederen af te nemen vanaf het ogenblik dat deze volgens een eventuele overeenkomst aan haar ter beschikking wordt gesteld, dan wel op het ogenblik dat deze bij aflevering worden bezorgd.
 3. Als de andere partij om welke reden dan ook niet in staat is om de goederen  in ontvangst te nemen worden zij opgeslagen op kosten en risico van de andere partij , alle hieruit voortvloeiende bijkomende kosten zijn ten laste van de andere partij.

Artikel 4: Leveringstermijn

De door ACM N.V. opgegeven leveringstermijnen zijn nooit bindend maar worden enkel indicatief medegedeeld..

Artikel 5: Deelleveringen

ACM N.V. kan bestelde goederen in delen leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien er zaken in delen worden geleverd kan ACM N.V. deze gedeeltelijke leveringen ook afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. ACM N.V. is niet de producent van de geleverde stukken. Om die reden kan ACM N.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor  een gebrek aan de geleverde producten. Ingeval van schade zal ACM N.V. op schriftelijk verzoek van andere partij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.
 2. ACM N.V. is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde goederen. ACM N.V. is niet verantwoordelijk dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de andere partij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan ACM  N.V. is kenbaar gemaakt.
 3. ACM N.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde goederen.
 4. De eventuele door de andere partij te bewijzen aansprakelijkheid van ACM N.V. is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door ACM N.V. geleverde goederen blijven het eigendom van ACM  N.V. totdat de andere partij alle verplichtingen uit alle met ACM  N.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen, waarin begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
 2. Door ACM N.V. afgeleverde goederen, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De andere partij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
 3. Indien de andere partij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is ACM N.V. gerechtigd afgeleverde goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de andere partij of derden die de goederen voor de andere partij bewaren op te halen. De andere partij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
 4. De andere partij verplicht zich op eerste verzoek van ACM N.V. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op eerste verzoek van ACM N.V..
 5. Zolang de afgeleverde goederen ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van ACM N.V. zijn gebleven, is ACM N.V. te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te vergewissen. De andere partij machtigt ACM  N.V. onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

Artikel 8: Koopprijs en betaling

 1. De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de goederen, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
 2. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na afleverdatum, behoudens andersluidende overeenkomst.
 3. Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de andere partij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, , waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
 4. Indien de andere partij in gebreke blijft om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waarbij ten minste verschuldigd zal zijn:
 • over de eerste verschuldigde Euro 1000,-    15% jaarlijkse interest
 • voor het veschuldigde tussen Euro 1.001 en  Euro 2.000,-    10%.jaarlijkse interest
 • voor het verschuldigde tussen Euro 2001 en  Euro 4.000,-    8% jaarlijkse interest
 • voor het verschuldigde tussen Euro 4001 en Euro 20.000,-   5% jaarlijkse interest
 • over het verschuldigde boven 20.000,-    3% jaarlijkse interest.
 1. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van ACM  N.V. op de andere partij zijn onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opeisbaar in de volgende gevallen :

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan ACM  N.V. omstandigheden ter kennis komen die ACM  N.V. goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien ACM  N.V. de andere partij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 • in geval van liquidatie, faillissement of uitstel  van betaling van de andere partij.

In deze gevallen kan ACM N.V. naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van ACM N.V. schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10: Overmacht

 1. Indien ACM N.V. door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
 2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ACM N.V. zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, een algemeen gebrek aan het tot stand brengen van de voor de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, goederen of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan ACM  N.V. afhankelijk is.
 3. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat uit hoofde van ACM N.V.
 4. Heeft ACM N.V. bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11: Klachten

 1. De andere partij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met hetgeen werd overeengekomen.
 2. De andere partij dient vastgestelde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk (per fax of mail) aan ACM N.V. te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht tot klacht. Over reeds verwerkte goederen kan er nooit een klacht ingediend worden.
 3. Ook indien de andere partij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat ACM N.V. in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst ACM N.V. de klager naar de producent.
 4. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van ACM N.V. aan ACM N.V. worden geretourneerd.

Artikel 12: Geschillenbeslechting

Eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de  rechtbanken van Hasselt.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen ACM  N.V. en de andere partij is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.